ĐƠN VỊ BẢO TRỢ, ĐỒNG HÀNH

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC)

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI)

NHÀ TÀI TRỢ, ĐƠN VỊ HỢP TÁC

Nhà tài trợ kim cương

Kirin Holdings

Nhà tài trợ vàng

Rikkeisoft

Nhà tài trợ kim cương

Jibannet Asia

Nhà tài trợ bạc

FPT Japan Holdings

Nhà tài trợ kim cương

Takasago Vietnam

Đơn vị hợp tác

Global Daily Vietnam